Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Advocatenkantoor STRADA LEGALE (vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid), met zetel te 2000 ANTWERPEN, Frankrijklei 115, hebbende als ondernemingsnummer 0846.711.416, aan haar cliënt.

 

1.2 Contactgegevens

 

Kantoor Antwerpen: Frankrijklei 115, 2000 ANTWERPEN
T: +32 3 491 04 50
F: +32 3 491 04 59

 

Kantoor Brussel: Jozef Van Elewijckstraat 86 bus 6, 1853 Strombeek
T: +32 2 268 84 06
F: +32 2 268 84 07

 

Kantoor Gent Fortstraat 5, 9180 MOERBEKE-WAAS

 

e-mail: kantoor@stradalegale.be

 

1.3 De advocaten verbonden aan STRADA LEGALE zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Antwerpen en/of de Orde van Advocaten te Brussel en/of de Orde van Advocaten te Gent Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en aan de reglementen van de Orde van Advocaten te Antwerpen en Brussel.

 

2. Dienstverlening De dienstverlening van STRADA LEGALE heeft o.m. betrekking op bijstand en het voeren van procedures voor de rechtbank, adviesverlening, bijstand bij onderhandelingen, … Deze opsomming is niet limitatief. Partijen zullen het precieze voorwerp van dienstverlening bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en desgevallend nadien nog kunnen aanvullen of wijzigen.

 

3. Aansprakelijkheid

 

3.1 De advocaten verbonden aan STRADA LEGALE zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een verzekering onderschreven door de ORDE VAN VLAAMSE BALIES bij AMLIN EUROPE NV (eerste verzekeraar, 75 %), ZURICH INSURANCE PLC, Belgium Branch (medeverzekeraar, 25%) en KBC VERZEKERINGEN NV (medeverzekeraar, 5%) onderschreven verzekering “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B-2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297).

 

3.2 De dekking van deze verzekeringsovereenkomst geldt voor feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de verzekeringovereenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

 

3.3 De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – bedraagt maximaal €1.250.000,- per schadegeval.

 

4. Vergoeding

 

4.1 Tenzij anders wordt overeengekomen hanteert STRADA LEGALE een basisuurtarief tussen € 150,- en € 200,- per uur excl. BTW voor haar erelonen. Dit ereloon kan variëren naar gelang het type zaak en de eventuele hoogdringendheid. Het gebruikte tarief wordt steeds gecommuniceerd tijdens een eerste gesprek.

 

4.2 Onverminderd de aanrekening van erelonen zullen de kosten als volgt aangerekend worden (alle bedragen zijn exclusief BTW):

 

  • Dossieropening: eenmalig € 50,00
  • Briefwisseling: € 12,50
  • Fotokopies: € 0,25
  • Kleuren5opies : € 2,00
  • Kopies plannen : € 6,00
  • Verplaatsingen: € 0,75
  • Archiefkost: eenmalig € 30,00
  • Telefoon : € 1,00
  • Telefax : € 0,50

 

Daarnaast zullen andere kosten doorgerekend worden aan kostprijs.

 

4.3 De gerechtskosten die STRADA LEGALE voorschiet zullen afzonderlijk aangerekend worden.

 

4.4 STRADA LEGALE behoudt zich het recht voor om voor de aanvang en tijdens de loop van haar werkzaamheden voorschotten te vragen d.m.v. een provisiefactuur. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan STRADA LEGALE moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

 

5. Betaling

 

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling moratoire intresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het laattijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 30.

 

6. Derdengelden

 

Ontvangen derdengelden zullen mogen worden aangewend tot dekking van openstaande facturen die de cliënt verschuldigd is, of tot dekking van nog te factureren geleverde prestaties en kosten, tenzij STRADA LEGALE hiervan zou afzien.

 

7. Rechtsplegingsvergoeding

 

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding als tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de in het gelijk gestelde partij en omvat geenszins de reële kosten en erelonen van STRADA LEGALE.

 

8. Betwisting

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Het Belgische recht is exclusief van toepassing.

 

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van Strada Legale, Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, logo’s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Strada Legale of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

 

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Strada Legale levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Strada Legale de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Strada Legale kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (info@stradelegale.be).

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Strada Legale geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Strada Legale kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Strada Legale verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 1 januari 2015.

 

© 2012-2020 Strada Legale. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.