Dit moet je weten over een ontslag om dringende reden

Strada Legale
Bij een ontslag om dringende reden verbreek je met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding de arbeidsovereenkomst. Het ontslag om dringende redenen kan door beide partijen worden ingeroepen, ook door de werknemer dus. Dit type ontslag wordt in de volksmond ook wel eens een ontslag op staande voet genoemd.

Om de werknemer en werkgever te beschermen is het ontslag om dringende reden onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Logischerwijze vereist dit ontslag in de eerste plaats een dringende reden. De wet omschrijft een dringende reden als “een ernstige tekortkoming die de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”. Te denken valt bijvoorbeeld aan: diefstal en fraude (op het werk) , ongerechtvaardigde werkweigering, laster, dronkenschap op het werk, geweld en agressie op het werk, schending van het bedrijfsgeheim … Ook aanhoudende tekortkomingen kunnen aanleiding geven tot een ontslag om dringende reden.

Of er sprake is van een voldoende ernstige tekortkoming is die de verdere professionele samenwerking effectief onmogelijk maakt, hangt grotendeels af van de beroepscontext. Zo zal eenmalige dronkenschap waarschijnlijk niet als voldoende ernstig gekwalificeerd worden om een administratief bediende te ontslaan. Wanneer een vrachtwagenchauffeur dronken achter het stuur kruipt, is dit echter een ander verhaal en wordt hij wellicht de laan uit gestuurd.

Procedure en termijnen

Om te vermijden dat het ontslag nietig wordt verklaard, moet de partij die zich op het ontslag om dringende reden beroept, een strikte procedure met strikte termijnen volgen.

Een dubbele drie dagen-termijn dient gerespecteerd te worden:

  • Diegene die zich op het ontslag om dringende redenen beroept, dient het ontslag te geven binnen drie werkdagen nadat het feit dat de dringende reden rechtvaardigt hem / haar bekend is,
  • Binnen de drie werkdagen nadat het ontslag gegeven werd, moet de partij tegen wie het ontslag om dringende reden wordt ingeroepen, in kennis gesteld worden van de reden voor zijn / haar ontslag.Deze kennisgeving moet gebeuren hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Deze kennisgeving moet gebeuren hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot. Om bewijsmoeilijkheden te vermijden, genieten deze opties de voorkeur. Nochtans bepaalt de wet dat de kennisgeving evenzeer door afgifte van een geschrift aan de tegenpartij kan gebeuren.
De handtekening van de tegenpartij op het duplicaat van dit geschrift geldt in dat geval enkel als ontvangst van de kennisgeving en geenszins als erkenning van de dwingende reden.

Wat bij een discussie over het ontslag om dringende reden?

Vaak is de relatie tussen partijen dermate gespannen, dat een betwisting van de dringende reden niet meer in der minne geregeld kan worden. Indien je niet akkoord bent met het ontslag om dringende reden en het ontslag wil betwisten, kan je je wenden tot de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechter zal soeverein, op basis van de concrete feitelijke elementen, oordelen of de dringende reden gegrond is. De bewijslast hiervoor ligt bij diegene die zich op het ontslag om dringende reden beroept. Hij of zij moet aantonen dat er een dringende reden voorhanden is én dat bovenvermelde termijnen en vormvereisten zijn nageleefd.

Heb je vragen over een ontslag om dringende reden, wil je weten waar je aan toe bent of wil je een ontslag om dringende reden betwisten? Aarzel dan niet om één van onze medewerkers hierover te contacteren.

Pijl
Blog & Nieuws