Nadia Arnols haalt het nieuws als advocate in jeugdzaak

Strada Legale
Vorige week kwam Strada Legale-advocate Nadia Arnols in het nieuws in het kader van een jeugdzaak. Ze nam de verdediging voor haar rekening van drie 14- en 15-jarige jongeren die vorige maand aanwezig waren op een lockdownfeestje in Kapellen.

In totaal waren ze met 6 jongeren bijeengekomen in de tuin van één van hen en werden in navolging van de feiten gearresteerd, verhoord en voorgeleid bij de jeugdrechter. Dit laatste vond de dag nadien plaats, waardoor de jongeren een nacht in de cel moesten doorbrengen, wat bij velen tot veel verontwaardiging leidde.

De jongeren werd een maand huisarrest en een taakstraf van 20 tot 40 uur opgelegd, maar ze gingen hiertegen in beroep.

Voor het Antwerpse Hof van Beroep heeft advocate Arnols tal van argumenten opgeworpen die in deze zaken in beoordeling dienden te worden genomen alvorens er dergelijke zware maatregelen konden opgelegd worden nadat de jongeren al geruime tijd in de cel hadden doorgebracht.

Bovendien zijn de richtlijnen van het college van procureurs-generaal zelf zeer duidelijk. Een onmiddellijke voorleiding op het parket of bij de jeugdrechter is niet aangewezen, behoudens bij zeer ernstig en/of herhaald gevaar voor de openbare veiligheid. Bijvoorbeeld wanneer een minderjarige het samenscholingsverbod blijft negeren, spuugt op mensen of wanneer een minderjarige oproept om de maatregelen niet te respecteren.

Vrijheidsbeneming kan dus enkel in zéér uitzonderlijke situaties. Dit recht wordt gegarandeerd door het Europees recht, het kinderrechtenverdrag én het jeugddelinquentierecht. Het gaat hier niet om geweldplegers, inbrekers of drugsdealers met criminele intenties. De proportionaliteit was zoek in dit dossier. Wanneer volwassenen in dezelfde omstandigheden een geldboete krijgen, dan wel gedagvaard worden voor de Politierechtbank, moet de vraag durven gesteld worden naar rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Waarom zouden we jongeren strenger beoordelen dan volwassenen?

De Voorzitster van de Jeugdkamer in graad van beroep heeft dit rechtgezet en in het belang van de kinderen alle maatregelen met onmiddellijke ingang opgeheven.

Advocate Nadia Arnols: “Jongeren zijn enorm kwetsbaar, ze verdienen bescherming. Ze kunnen al eens fouten maken en moeten beseffen dat ze daarvan de gevolgen dienen te dragen. Deze gevolgen moeten echter steeds in verhouding zijn met wat ze mispeuterden. Ik kan alleen maar hopen dat elke actor binnen justitie door deze uitspraak anders naar jongeren gaat kijken in deze lastige tijden. In ieder dossier afzonderlijk moet er steeds een zorgvuldige afweging worden gemaakt van de finaliteit die men wil bereiken door bepaalde maatregelen te nemen met telkens als eerste leidraad het vooropstellen van het belang van het kind. Die kindtoets mag nooit uit het oog verloren worden!”

Pijl
Blog & Nieuws