PRIVACY POLICY

 

Deze privacyverklaring legt uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens zullen verwerken en welke rechten u heeft als klant.

 

Strada Legale hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die we verzamelen.

 

Strada Legale beschermt uw persoonsgegevens en uw privacy in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze verklaring zullen uw rechten worden omschreven en ook de manier waarop u deze kan uitoefenen.

 

Deze privacy policy is van toepassing op onze website en op alle relaties tussen Strada Legale en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

 

Door deze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Strada Legale uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

1) Wie zijn wij?

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.stradalegale.be (hierna: De Website), eigendom van Strada Legale.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

 • De maatschap STRADA LEGALE met maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Frankrijklei 115 en ondernemingsnummer 0846.711.416.

 

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

 

2) Welke gegevens verzamelen wij?

 

Strada Legale verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk en dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

 

Strada Legale verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze Website. Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons zelf meedeelt wanneer u gebruik maakt van onze website of contact opneemt met ons. Dit betreft o.a. uw naam, adres, e-mailadres en eventuele professionele gegevens.

 

Gegevens die betrekking hebben op (aangestelden van) wederpartijen worden verwerkt vanuit de vervulling van een taak van algemeen belang (de correcte organisatie van de rechtsgang) en minstens op basis van het gerechtvaardigd belang van de cliënt. Deze gegevens worden veelal bekomen van of via de cliënt, uit publiek consulteerbare bronnen of uit stukken die opgemaakt zijn door of voor de wederpartij (zoals dagvaardingen, beroepschriften, conclusies, contract(voorstell)en). Dergelijke gegevens worden enkel bewaard in het betrokken dossier, dat uitsluitend geraadpleegd wordt door de advocaten en medewerkers aan wie de behandeling van het betrokken dossier is toevertrouwd. Deze dossiers worden bewaard gedurende een periode tot zeven jaar na de beëindiging van het dossier.

 

U kan ons ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier, per e-mail of telefonisch. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

 

Wij bieden verschillende diensten aan op onze Website waarbij wij telkens bepaalde gegevens dienen te verwerken. U kan hieronder een oplijsting terugvinden (deze opsomming is niet limitatief):

 • Contactgegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer;
 • Persoonlijke gegevens: Aanwezigheid op events, doorgestuurde CV’s;
 • Beroep en/of opleiding: Beroep, functie, titel, opleidingsniveau
 • Technische informatie: IP adres, foutmeldingen,…
 • Cookies: Zie cookie policy http://stradalegale.be/nl/cookie-policy/

 

3) Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze werkzaamheden.

 

Wij verzamelen uw gegevens om uw vragen, gesteld via het contactformulier, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing, uw sollicitatieaanvraag te verwerken en/of beantwoorden, uw offerte- en premieaanvraag te verwerken en behandelen.

 

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van persoonsgegevens waarover het gaat. U kan hieronder een overzicht terugvinden.

 

Contactgegevens
Doel: Wij verzamelen en verwerken uw contactgegevens om uw vragen, gesteld via de Website te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om u op de hoogte te houden omtrent events of nieuwsartikelen e.d.m. van Strada Legale
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

 

Persoonlijke gegevens
Doel: Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om uw kandidaatstelling voor een openstaande vacature te verwerken, uw aanwezigheid op events te kunnen registreren, e.d.m.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

 

Beroep en/of opleiding
Doel: Wij verzamelen deze informatie om uw kandidaatstelling voor een vacature te verwerken.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

 

Technische informatie
Doel: Wij verzamelen uw technische informatie om onze Websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om de Website naar de toekomst toe te verbeteren
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.

 

Cookies

Doel: Zie onze cookie-policy http://stradalegale.be/nl/cookie-policy/
Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.

 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor Strada Legale belangrijk is om aan de hand van deze informatie haar Websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.
De toestemming die u geeft is steeds vrij. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

 

4) Bewaring van uw gegevens

 

Strada Legale bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking.

5) Direct Marketing

 

Strada Legale zal uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Strada Legale u op de hoogte houden.

 

U heeft hiertoe toestemming verleend, doch u kan deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek hiertoe te zenden naar kantoor@stradalegale.be .

 

6) Bescherming van uw gegevens

 

Strada Legale heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.

 

Strada Legale doet alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

 

7) Welke gegevens geven wij door aan derden of derde landen?

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn.

 

Uw gegevens zullen in principe niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat Strada legale uw persoonsgegevens doorgeeft via haar (sub)verwerkers.

 

8) Wat zijn uw rechten als betrokkene?

 

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post) .

 

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid.

 

Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar kantoor@stradalegale.be .

 

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal Strada Legale eerst en vooral uw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.

 

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

 

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

 

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit.

 

9) Wijzigingen

 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

 

Strada Legale kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.

 

Wijzigingen worden op de Websites gepubliceerd zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van Strada Legale.

 

10) Bevoegdheidsbeding

 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd.